Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacyverklaring gaat over welke persoonsgegevens (gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel, natuurlijk persoon) Praktijk voor Coaching en Mindfulness van u verzamelt en hoe deze worden verwerkt. Deze verklaring is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Praktijk voor Coaching en Mindfulness, gevestigd aan Lupine-oord 93 te Houten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53708393.Als lid van de Vereniging Voor Mindfulness is Evelyn Brouwer gehouden aan hun Erecode en de daarin opgenomen bepalingen met betrekking tot privacy. Deze Erecode is te vinden op de website van de vereniging VVM, website www.verenigingvoormindfulness.nl. Evelyn Brouwer is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor Coaching en Mindfulness. Zij is te bereiken via evelyn.brouwer@freedom.nl.

Doel van de verwerking

Praktijk voor Coaching en Mindfulness gebruikt uw persoons- en contactgegevens enkel om met u in contact te treden, met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Het gaat hierbij om uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerking van Persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal Praktijk voor Coaching en Mindfulness over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Deze persoonsgegevens, die Praktijk voor Coaching en Mindfulness nodig, nuttig of noodzakelijk acht, worden enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening gebruikt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Email adres
 • Opleiding en beroep
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier op de website, door een inschrijf- of intakeformulier in te vullen, het invullen van een toestemmingsformulier, telefonisch en in overige correspondentie.

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelig van aard. Het kan voorkomen dat, in het kader van de dienstverlening, bijzondere persoonsgegevens door Praktijk voor Coaching en Mindfulness worden verwerkt. Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer u deze zelf actief heeft verstrekt en enkel voor het doel waarvoor deze bekend zijn gemaakt of wanneer u toestemming heeft gegeven deze gegevens te verwerken. Hieronder vindt u een overzicht van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt zouden kunnen worden:

 • Algemene gegevens over uw gezondheid (persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op uw lichamelijke of geestelijke gesteldheid). Gedacht kan worden aan lichamelijke klachten, fysieke beperkingen, psychische klachten etc.
 • Gegevens met betrekking tot uw persoonlijke omstandigheden en leefsituatie

Bedrijfsdoeleinden en grondslag verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren. Een beperkt aantal persoonsgegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie. Hieronder vindt u de doelen waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Contact leggen en houden gedurende de begeleiding/activiteit, bijvoorbeeld bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Op een verantwoordde manier begeleiding in de Mindfulness training bieden.
 • Verzenden van factuur en hand-outs en/of naslaginformatie van de Mindfulness training.
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten.

Toestemming

Door toestemming te geven voor het gebruik van uw (persoons)gegevens gaat u akkoord met het gebruik van deze gegevens voor bedrijfsdoeleinden van Praktijk voor Coaching en Mindfulness. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring gaat u akkoord met de voorwaarden die in de privacyverklaring zijn opgenomen. Uiteraard mag u te allen tijde uw toestemming weer intrekken.

Beveiliging

Praktijk voor Coaching en Mindfulness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u zich wenden tot Evelyn Brouwer via evelyn.brouwer@freedom.nl.

Verstrekking (persoons) gegevens aan derden

Praktijk voor Coaching en Mindfulness verkoopt uw gegevens niet door aan derden. Voor trainers, counselors/coaches geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat nooit zonder uw schriftelijke toestemming aan derden informatie over u gegeven wordt. Ook als het gaat om rapportage naar huisarts of bedrijfsarts of om een doorverwijzing naar een andere behandelaar, mag deze informatie alleen gegeven worden als u eerst daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van verwijzingen vanaf de website bezocht kunnen worden. Praktijk voor Coaching en Mindfulness kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Alvorens van deze websites gebruik te maken kunt u altijd de privacyverklaring van deze websites lezen.

Bewaartermijn na afloop overeenkomst

Praktijk voor Coaching en Mindfulness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard conform de wettelijke voorschriften op grond van belasting-wetgeving. Andere informatie wordt één jaar bewaard. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigt Praktijk voor Coaching en Mindfulness alle gegevens.

Voor coaching en/of counseling geldt dat er een geanonimiseerd dossier wordt aangelegd, die verplicht vijftien jaar bewaard dient te worden, tenzij op een eerder tijdstip een verzoek om vernietiging wordt ingediend en gehonoreerd. In het geanonimiseerde dossier wordt verslag gelegd van de sessies coaching/counseling en gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn. Na afloop van de algemene bewaartermijn van vijftien jaar zal Praktijk voor Coaching en Mindfulness uw dossier in beginsel vernietigen.

Praktijk voor Coaching en Mindfulness vernietigt de bewaarde gegevens van uw dossier met betrekking tot de behandeling binnen drie maanden na dagtekening van een daartoe schriftelijk door u gedaan verzoek.

Cookies

Praktijk voor Coaching en Mindfulness maakt geen gebruik van cookies of andere soortgelijke  technieken.

Rechten omtrent uw gegevens

Praktijk voor Coaching en Mindfulness respecteert uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Mag de Praktijk voor Coaching en Mindfulness uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Tot slot

U kunt contact opnemen met Praktijk voor Coaching en Mindfulness als u na het lezen van de privacyverklaring nog vragen heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Ook ingeval van klachten kunt u zich wenden tot Evelyn Brouwer via evelyn.brouwer@freedom.nl. Praktijk voor Coaching en Mindfulness behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Op de website van Praktijk voor Coaching en Mindfulness www.evelynbrouwer.nl vindt u altijd de geldende versie van de privacyverklaring.

Versie 08-05-2021