Algemene voorwaarden

De praktijk

Als trainer ben ik lid van de Vereniging Voor Mindfulness. Dit houdt in dat ik gehouden ben gehouden aan hun Erecode en de daarin opgenomen bepalingen met betrekking tot privacy. Deze Erecode is te vinden op de website van de vereniging (www.verenigingvoormindfulness.nl). Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen uw persoonsgegevens een jaar na afloop van de training vernietigd worden. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard conform de wettelijke voorschriften op grond van belastingwetgeving.

Yoga en beweging

In de loop van de training komen ook yoga oefeningen aan bod. In principe is er geen specifieke contra indicatie voor het beoefenen van yoga, maar dat neemt niet weg dat het wel belangrijk is, mocht je iets onder de leden hebben, graag voorafgaand aan de training doorgeven. Indien de cursist onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met de behandelaar over het volgen van yoga-oefeningen. Dit geldt ook voor cursisten die recent een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient de cursist dit voorafgaand aan de training door te geven. Praktijk voor Coaching en Mindfulness ‘I am ME’ kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.

Aansprakelijkheid

Praktijk voor Coaching en Mindfulness ‘I am ME’ biedt de aandachttraining Mindfulness en heeft een inspanningsverplichting zonder een resultaatverplichting. Praktijk voor Coaching en Mindfulness ‘I am ME’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (het effect van) handelingen van de cursist in zijn/haar eigen omgeving. De cursist is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes. Ook is de Praktijk voor Coaching en Mindfulness ‘I am ME’ niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of verzwegen gezondheidsaspecten. In sommige gevallen is toestemming van de huisarts gewenst om de training te mogen volgen. Dit wordt tijdens het intakegesprek met elkaar besproken.

Tarieven

Het cursusbedrag, genoemd op de website www.evelynbrouwer.nl is inclusief BTW. Dit bedrag geldt voor de overeengekomen periode van 8 trainingen. Praktijk voor Coaching en Mindfulness ‘I am ME’ behoudt zich het recht voor om na deze periode een prijswijziging door te voeren.

Betaling

Betaling van het cursusgeld dient ineens te geschieden vóór aanvang van de eerste training. Wanneer u niet heeft betaald voor aanvang van de eerste training ontvangt u een herinnering waarin u in de gelegenheid wordt gesteld om binnen een week het totale bedrag alsnog te voldoen. Wanneer betaling ook dan uitblijft wordt u van deelname uitgesloten, het inschrijfgeld en de reeds genoten trainingsdagen worden dan voor het normale tarief aan u in rekening gebracht.

Absentie

De mindfulnesstraining omvat 8 training momenten en worden in principe wekelijks gegeven met uitzondering van eventuele vakanties. Door inschrijving wordt u geacht alle 8 trainingen aanwezig te zijn. Mocht u onverhoopt een keer afwezig zijn, dient u dit uiterlijk 1 dag vóór aanvang van de training telefonisch of per mail/sms mee te delen. In een groepstraining is het niet mogelijk een gemiste training in te halen. Er vindt geen restitutie of verrekening van het cursusgeld plaats. In een individueel traject is in overleg mogelijk een gemiste training op een later tijdstip in te halen.

Versie 29-01-2019